This website requires JavaScript.
Skip to content

IDR 1 Status

IDR 1.1 Status for arrangement

IDR 1.1.1          SNM-status

For at et arrangement skal få SNM-status, må det delta minst 15 utøvere totalt og det må være deltakere fra minst fire norske studentidrettslag, fra minst to regioner tilknyttet NSI. Det må også være sendt ut invitasjon til alle medlemslag i NSI. NSI står ansvarlig for distribusjon.

Dersom et arrangement utlyst som SNM ikke får nok deltakende lag/utøvere til å oppnå SNM-status ved fastsatt påmeldingsfrist, kan arrangementet gjennomføres og støttes som SC. Dersom det heller ikke fyller kravet til et SC ved gjennomføring (basert på faktisk deltakelse/akkrediterte utøvere/lag) utgår støtten fra NSI. Det vil da ikke lenger fylle kravene for et nasjonalt mesterskap.

Dersom arrangementet oppfyller krav til SNM-status ved utløp av påmeldingsfrist, og lag trekker seg etter påmeldingsfristen, vil NSI foreta en vurdering av arrangementets status og gjennomføring. Den økonomiske støtten baseres på faktisk deltakelse.

IDR 1.1.2         SC-status

For at et arrangement skal få status som SC må det delta minst 8 utøvere totalt og det må være deltakere fra minst tre norske studentidrettslag tilknyttet NSI. Det må også være sendt ut invitasjon til alle medlemslag i NSI. NSI står ansvarlig for distribusjon.

Dersom et utlyst arrangement ikke får nok deltakende lag/utøvere til å oppnå denne status ved fastsatt påmeldingsfrist vil det ikke bli gitt støtte fra NSI til arrangementet.

IDR 1.1.3         FA-status

For at et arrangement skal få status og være støtteberettiget som friluftslivsarrangement under NSI må det være utlyst til alle lag i NSI, delta minst 15 deltakere totalt og det må være deltakere fra minst fire norske studentidrettslag tilknyttet NSI.

Dersom et utlyst arrangement ikke får nok deltakende lag/utøvere til å oppnå denne status ved fastsatt påmeldingsfrist vil det ikke bli gitt støtte fra NSI til arrangementet.

IDR 1.1.4         SL-status

For at et arrangement skal få SL-status må arrangementet bestå av minst åtte idretter der minst fem er SNM på samme sted og innenfor samme tidsrom.

Dersom en eller flere av idrettene ikke får nok deltakende lag til å oppnå SNM eller SC status vil arrangementet likevel ha status som SL. Den økonomiske støtten, og status for hvert enkelt arrangement (SNM/SC) vil baseres på faktisk deltakelse.

IDR 2 Regler

TA skal følge NSI’s tekniske instruks der dette foreligger. Disse er relatert til spilletid, turneringsform, kvote på ikke-studenter, troppsstørrelse, utstyr etc. TA kan i samråd med NSI velge å se bort fra NSI’s tekniske instruks og følge det respektive særforbunds reglement, eller på annen måte legge til rette for best mulig sportslig gjennomføring der dette er formålstjenlig. Idrettens spilleregler vil til enhver tid ligge til det respektive særforbund.

IDR 3 Teknisk delegert og jury

IDR 3.1 Teknisk delegert

FS eller delegert myndighet i NSI oppnevner til alle SNM og FA minimum én teknisk delegert (TD) som skal være bindeledd mellom NSI og TA under arrangementet. TD skal ha ansvar for sjekk av medlemskap i studentidrettslag og studentbevis under akkreditering, og skal i tillegg, for SNM, ha ansvar for utdeling av medaljer og pokaler. Sistnevnte kan også ivaretas av gjester der TD ser dette som formålstjenlig.

TD skal være tilgjengelig under hele arrangementet og kan ikke selv delta i mesterskapet. NSI betaler reise og overnatting for TD mens TA er ansvarlig for at TD har adgang til alle idrettslige og sosiale deler av arrangementet. NSI dekker bankett for TD og evt gjester fra NSI.

TD skal påse at konkurransereglementet til NSI blir fulgt, følge opp at sportslig kvalitet ivaretas (utstyr, arena, dommere etc), delta på lagledermøter og generelt sørge for at arrangementet forvaltes ihht NSIs interesser.

TD skal utarbeide en kort artikkel fra mesterskapet til bruk på NSI’s mediekanaler senest dagen etter at arrangementet er avsluttet, samt en rapport til FS senest to uker etter at arrangementet er avsluttet dersom det forelå jurysaker.

 IDR 3.1.1         TD ved SNM og FA:

Forbundsstyret eller delegert myndighet skal informere TA om hvem som er TD senest to uker før arrangementet.

IDR 3.1.2        TD ved SC:

Det er ingen krav til TD ved SC.

IDR 3.1.3        TD ved SL:

Forbundsstyret eller delegert myndighet skal informere TA om hvem som er SL-TD senest tre uker før arrangementet.

SL-TD informerer TA om hver enkelt SNM-TD 2 uker før arrangementet, samt hvilke gjester som kommer fra NSI.

SL-TD er kontaktperson mellom NSI og TA under SL og deltar på alle møter i regi av TA, er operativ leder for NSI under SL og leder for SL-juryen.

IDR 3.2 Jury

Under hvert SNM og SC skal det oppnevnes en jury som skal ta seg av alle protester og spørsmål angående gjennomføringen av idretten. I tillegg vil andre disiplinærsaker og andre aktuelle forhold bli behandlet av juryen.

Juryen oppnevnes på lagledermøte. TD har ansvaret for at juryen oppnevnes før konkurransen starter.

 Eksempler på forhold som kan klages inn til SNM-jury:

 • Forhold knyttet til reglement for idretten.
 • Bruk av ikke-startberettigede utøvere.
 • Bruk av ureglementert utstyr.
 • Uønsket atferd.

Eksempler på forhold som kan klages inn til SL-jury:

 • Forhold knyttet til arrangementet som helhet.
 • Hendelser på seremonier, kulturarrangement.
 • Forhold SNM-juryene ikke finner en løsning på/trenger bistand til.
 • Inhabilitet i SNM-juryen

IDR 3.2.1        SNM-Jury

Juryen skal bestå av TD for det aktuelle SNM, som er leder av juryen, en representant som oppnevnes fra de deltakende klubber og en person fra TA, til sammen 3 personer.

IDR 3.2.2       SC-Jury

Juryen skal bestå av TA representant, som er leder av juryen, to representanter som oppnevnes fra de deltakende klubber, til sammen 3 personer.

IDR 3.2.3       SL-Jury

SL-jury består av tre stk SNM-TD, SL-TD og en representant fra SL-styret til SL-jury. Denne skal behandle spørsmål ift startberettigelse, forhold som skjer utenfor idrettsarena, uønsket adferd og liknende (Se kapitelet om disiplinærprotokoll). For hver idrett oppnevnes det en SNM-jury.

IDR 3.3 Dommeravgjørelser

Dommeravgjørelser under konkurranse er endelige. Feil dommer gjør, eller overser i løpet av kamp kan klages inn til arrangementsjuryen, men vil normalt bli avvist. Unntak er om dommer lar være å dømme på overtredelser denne beviselig er klar over, og hendelsen får følge for resultatet.

IDR 3.4 Protester

Eventuelle protester i SNM og SC skal bekjentgjøres umiddelbart, og leveres skriftlig til den oppnevnte juryen så snart som mulig, vedlagt et gebyr på kr. 250,-. Dette betales enten i kontanter til TD eller vippses til NSI.

Juryens beslutning kan ankes til FS

Anken sendes skriftlig til NSI ved generalsekretær innen 48 timer etter at juryens kjennelse er mottatt av partene, vedlagt et gebyr på kr. 500,-.

Gebyr refunderes dersom protest/anke tas til følge. Gebyr som ikke refunderes tilfaller NSI.

IDR 4 Lagledermøter

Det skal holdes et lagledermøte i hver idrett som er ferdig 30 min før første konkurranse er i gang. TD vil her informere om NSI, forsikring, jury, reisestøtte og EM-kvalik. Det velges her en SNM-jury. TA tar seg av den konkurransespesifikke informasjonen (dommere, kampoppsett, arena, sosiale tilbud, fair play, all star etc.).

IDR 5 Deltakerkapasitet

For alle arrangementer skal deltakerkapasitet klart fremgå i søknad og på invitasjon og kan ikke være under nedre grense satt for hver enkelt idrett.

IDR 5.1 Kapasitet per mesterskap

IDR 5.1.1         Deltakerkapasitet for SNM

Deltakerkapasitet for SNM er definert for hver idrett. Eventuelle avvik må spesifiseres i søknad.

IDR 5.1.2        Deltakerkapasitet for SC

 • SC i lagidretter skal ha kapasitet for minst 4 lag fra hvert kjønn.
 • SC i individuelle idretter skal ha kapasitet for minst 10 utøvere fra hvert kjønn.

IDR 5.1.3        Deltakerkapasitet for FA

 • Alle utlyste arrangement skal ha kapasitet for minst 30 deltakere og være åpne for alle medlemmer av lag tilsluttete NSI.

IDR 5.1.4        Deltakerkapasitet for SL

 • Det skal være en minimumskapasitet på 1000 deltakere for et SL. Det er ingen begrensning på antall idretter i et SL, men opptil 2500 deltakere skal være veiledende ved tildeling av idretter i et SL.

IDR 6 Idrett og klasser

Forbundsstyret fastsetter for hvilke idretter det skal arrangeres SNM og SC. Det grunnleggende kravet om SNM/SC-status, er om tilstrekkelig antall studentidrettslag har organisert aktivitet i den enkelte idretten.

Alle SNM og SC skal utlyses med både dame- og herreklasse. For enkelte idretter kan det også utlyses SNM og SC i mixed-klasse, eller utlyses mixed-klasse som alternativ til dame- og herreklasse. Dette er definert i tekniske instrukser for de enkelte idrettene.

Dersom et lag ønsker å ha med utøvere fra annet kjønn enn bestemt for klassen, avtales dette med NSI og TA, og skal delta i herreklassen.

Første gang det avvikles SC i en idrett, kan dette skje selv om det ikke finnes instrukser for den aktuelle idretten. I slike tilfeller fastsetter TA i samråd med NSI midlertidige bestemmelser for arrangementet.

IDR 6.1 SNM-Idretter

Student-NM er forhåndsdefinert av NSI.

IDR 6.1.1         Lagidretter
3×3 basketball, amerikansk fotball, basketball, beachhåndball, fotball, futsal, goalball, håndball, innebandy, kanonball, lacrosse field, lacrosse box, roing (lag), rugby, seiling, sandvolleyball, volleyball, yukigassen, curling.

IDR 6.1.2        Individuelle idretter
Alpint (inkl. telemark), badminton, biljard, bordtennis, dødsing, fekting, friidrett, frisbeegolf, golf, langrenn, motbakkeløp, orientering, romaskin, sandvolleyball, sjakk, squash, stup, svømming, sykkel, tennis, triatlon og ultimate frisbee.

IDR 6.1.3        Følgende idretter er tidfestet. Tidfesting innebærer at hver enkelt idrett skal arrangeres enten høst eller vår. Enkelte idretter har mulighet for cup. Ved særskilte tilfeller kan forbundsstyret gjøre unntak fra tidfestingen. Følgende idretter er tidfestet:

VÅR HØST
Alpint (inkl. Telemark) 3×3 Basketball
Amerikansk fotball Cheerleading GS og PS
Basketball Dødsing
Cageball E-sport
Cheerleading lag Fotball
Goalball Friidrett (Halvmaraton)
Goalball Frisbeegolf
Håndball Futsal
Innebandy Kanonball
Ishockey Lacrosse Field
Ishockey Motbakkeløp
Lacrosse Box Rugby
Langrenn Seiling
Roing Sykkel(landevei)
Rumpeldunk Volleyball
Triatlon  
Ultimate frisbee  
Undervannsrugby  
Yukigassen  
SNM-idretter med mulighet for cup i samme idrett
Badminton (SNM) Badminton (SC)
Biljard (SNM) Biljard (SC)
Bordtennis (SC) Bordtennis (SNM)
Curling (SNM) Curling (SC)
Fekting (SNM) Fekting (SC)
Golf (SC) Golf (SNM)
Kanonball (SC) Kanonball (SNM)
Orientering (SNM) Orientering (SC)
Romaskin (SNM) Romaskin (SC)
Sandvolleyball (SNM) Sandvolleyball (SC)
Sjakk (SC) Sjakk (SNM)
Squash (SNM) Squash (SC)
Stup (SC) Stup (SNM)
Svømming (SC) Svømming (SNM)
Tennis (SC) Tennis (SNM)

IDR 6.2 Nye Idretter

For å bli en SNM-idrett må idretten ha blitt arrangert som et SC og oppnådd kravene for et SNM. Den nye idretten skal i etterkant av arrangementet legges til listen over SNM-idretter og tidfestes. I særlige tilfeller kan idretten arrangeres som SNM uten å ha vært arrangert som cup først. Dette vil vurderes av NSI.

Dersom et SNM ikke oppfyller kravene to ganger på rad vil det degraderes til et SC og ved neste anledning vil da denne idretten bli arrangert som et SC. Dersom det da igjen oppfyller kravene til et SNM vil idretten bli oppgradert igjen ved neste anledning.

Første gang det avvikles SC i en idrett, kan dette skje selv om det ikke finnes instrukser for gjeldende idrett. I slike tilfeller vil arrangør bestemme idrettens rammer i samråd med NSI og NSI vil bistå under planlegging.

Når et SC oppgraderes vil man ta hensyn til rammer satt da idretten var et SC og utvikle teknisk instruks også for denne idretten.

IDR 7 SL-trippelen

IDR 7.1 Konsept

Under et SL kan TA søke om å avholde en SL-trippel. Dette skal være en konkurranse på tvers av 3 ulike idretter som også er tildelt som SC eller SNM, der resultatene fra hver av de tre konkurranse legges sammen og gir en vinner av SL-trippelen.

I søknaden skal det spesifiseres hvordan hver idrett vektlegges mtp det endelige resultatet og det skal tydelig komme frem hvordan vinneren av SL-trippelen kåres. Av de tre idrettene som inkluderes i SL-trippelen skal minst en av disse være mulig å delta på som enkeltstående idrett (kan delta i konkurransen uten å være med i SL-trippelen) og ha premiering som enkeltstående idrett. SL-trippelen har status som cup hva gjelder medaljer og støtteordning. Det er kun mulig å søke om arrangementsteknisk støtte der det påløper kostnader som utelukkende gjelder SL-trippel.

IDR 7.1.1 Varighet

SL-trippelen anbefales å gå over minimum to dager hvis dette er hensiktsmessig.

IDR 7.1.2 Navn

Det offisielle navnet på denne konkurransen er SL-trippel/SL-trippelen. Konseptet skal derfor utelukkende markedsføres som «SL-trippel/SL-trippelen».