This website requires JavaScript.
Skip to content

Begrepsavklaring

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag.
Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.
Seksuell trakassering og overgrep: Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
Vold og trusler er definert i straffeloven, og disse definisjonene ligger også til grunn for forståelsen om hva som er straffbart etter idrettens lov- og regelverk. Vold kan defineres som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil».

Varslingsrutiner

1. Har du ansvar i organisasjonen, og har fått informasjon om diskriminering og/eller annen uønsket atferd?

  • Hjelp den som har opplevd hendelsen?
  • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
  • Sørg for at saken blir håndtert i forbundet / organisasjonsleddet

2. Hva skal forbundet gjøre når det blir varslet om diskriminering og uønsket atferd?

  • ​Forbundet skal ta alle meldinger alvorlig
  • Meldinger om diskriminering og uønsket atferd, herunder rasisme, vold, trusler, seksuell trakassering og overgrep skal videreføres og håndteres av oppnevnte ansvarlige, Guro Røen (generalsekretær) og eller Martin Sikkeland (styremedlem) i forbundet.

Guro Røen

Generalsekretær (I foreldreperm til og med mars 2023)

I saker som kan være lovbrudd skal man kontakte politiet med det samme (helst samme dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800.

  • Om man er i tvil om hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge fram saken og spørre de om råd.
  • Kontakt eventuelt Norges idrettsforbund for hjelp til håndtering av saker i forbundet

Ansvarlig rådgiver i NIF:
Håvard B. Øvregård
havard.ovregard@idrettsforbundet.no
917 73 157

NSIs egen veileder

NSI har utarbeidet en egen veileder, som skal gjøre det enklere å melde ifra om alle former for diskriminering og uønsket atferd, herunder rasisme, vold, trusler, seksuell trakassering og overgrep

NSIs veileder henvender seg til tre målgrupper:

  • Enkeltpersoner som selv har opplevd diskriminering og/eller uønsket atferd i idrettssammenheng
  • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om diskriminering og/eller uønsket atferd i idrettssammenheng
  • Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om diskriminering og/eller uønsket atferd

Vi oppfordrer alle våre studentidrettslag til å benytte denne veilederen for å etablere egne rutiner for varsling av saker i idrettslaget hvis dere ikke allerede har dette på plass. Ta kontakt med vår rådgiver Sofus Rasmussen dersom dere ønsker bistand med dette.

Sofus Rasmussen

Rådgiver kompetanse- og organisasjonsutvikling

Mer informasjon