This website requires JavaScript.
Skip to content

Norges studentidrettsforbunds håndtering av personopplysninger er basert på følgende personvernprinsipper:

  • Behandling av personopplysninger skal baseres på at behandlingen er nødvendig for å håndtere medlemskapet eller vervet, Norges studentidrettsforbunds berettiget interesse, samtykke eller annet rettslig grunnlag.
  • All behandling av personopplysninger må skje i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, og på en måte som er balansert med hensyn til den som er registrert.
  • Personopplysninger skal bare samles inn for bestemte formål og disse må være legitime. Personopplysninger skal bare behandles i den grad det er nødvendig for å oppnå formålet. Personopplysninger må være relevante, korrekte og fullstendige ut fra det formål de skal benyttes til.
  • Den registrerte skal ha rett til å bli informert om innsamling og bruk av sine opplysninger Databehandler skal sikre opplysningene mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse og spredning
  • Håndtering av sensitive personopplysninger skal være underlagt særlig strenge rutiner.
  • All registrering av personopplysninger skal begrunnes. Hvis det ikke er nødvendig å registrere identifiserende opplysninger har enkeltindividet rett til å være anonymt.

NSIs personvernerklæring

Retter seg mot medlemmer, deltagere og frivillige

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandling av personopplysninger

Generelt sett behandler Norges studentidrettsforbund følgende personopplysninger:

  • Navn, fødselsdato, statsborgerskap, kjønn, bilde, adresse, telefonnummer, epostadresse og personID
  • kurs/kompetanse
  • roller og verv
  • Klubbtilhørighet tilknytning til konkurranseaktivitet;

Norges studentidrettsforbund kan også samle inn og behandle helseopplysninger relatert til aktiviteter som forbundet arrangerer. Ved kurs, arrangementer, turer o.l. i regi av Norges studentidrettsforbund vil det ofte være behov for å samle inn informasjon om deltakernes helsetilstand eller andre sensitive personopplysninger for å legge til rette for samtlige. Dette er særlig aktuelt der det vil bli servert mat og det av hensyn til den enkelte registreres informasjon om f.eks. allergi eller religiøs overbevisning. Norges studentidrettsforbund må ha samtykke for å samle inn og behandle slike opplysninger.

For mer utfyllende informasjon, se NSIs policy for behandling av personvernopplysninger:

Mer informasjon