This website requires JavaScript.
Skip to content

ØKO 1 Rapportering

Søknad om å arrangere et FA, SC, SNM eller SL skal inneholde et detaljert budsjett

Ved omprioriteringer eller endringer i budsjett skal dette umiddelbart sendes til NSI.

ØKO 2 Administrasjonsavgift

NSI skal motta en administrasjonsavgift fra hver deltaker. Beløpet er kr 150 per person og betales samtidig med påmelding til arrangementet (inkludert i påmeldingsavgiften).

Administrasjonsavgiften dekker akkreditering, forsikring og innbetaling til reisefordeling for påmeldte til arrangementet.

Arrangør vil få overført påmeldingsavgiften i sin helhet (inkludert administrasjonsavgift), og blir deretter fakturert administrasjonsavgiften i etterkant av arrangementet, av regnskapstekniske årsaker.

ØKO 3 Støtte

ØKO 3.1 Støtte til SNM

ØKO 3.1.1       Grunnstøtte

TA tildeles grunnstøtte på kr 1.000, – for hver studentidrettsklubb som deltar i mesterskapet. Maksimalt kr 20.000, -. Støtten baseres på faktisk deltakelse.

ØKO 3.1.2      Arrangementsteknisk støtte
I tillegg kan TA søke om arrangementsteknisk støtte basert på følgende nøkkel:

 • 1-100 deltakere: Opptil 10.000, –
 • 100-300 deltakere: Opptil 17.000, –
 • 300-700 deltakere: Opptil 24.000, –

 

 • Tildeling av arrangementsteknisk støtte baseres på faktisk deltakelse.
 • Søknad sendes til NSI senest 4 mnd før arrangement ved SL.
 • Søknad sendes til NSI senest 1 mnd før arrangement ved SNM.

Eksempel på støtteberettiget utgiftsposter er: Arena/lokale, arrangementsteknisk utstyr, transport i forbindelse med idrettsavvikling der dette er påkrevd (eksempelvis følgebil i halvmaraton, følgebåt i seiling), førstehjelpsutstyr, førstehjelpsopplæring og arenaoppgradering (anlegg, pall, duk til kiosk/sekretariat).

Søknaden skal inneholde et budsjett per idrett som viser planlagte utgifter. Ved endring av utgiftsposter etter innsendt søknad må dette avklares med NSI. Før støtte utbetales må de forhåndsgodkjente utgiftene dokumenteres med billag. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten og merkes «Arrangementsteknisk støtte».

ØKO 3.1.3      Ikke støtteberettiget
Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, eller utstyr som brukes som premier.

Maksimalt støttebeløp pr SNM er:

 • Grunnstøtte (1000,- pr. klubb) + arrangementsteknisk støtte:
  • 1-100 deltakere: 30.000, –
  • 100-300 deltakere: 37.000, –
  • 300-700 deltakere: 44.000, –

ØKO 3.2.2     Arrangementsteknisk støtte

I tillegg kan TA søke om arrangementsteknisk støtte på opptil kr 10.000, – til gjennomføring av den idrettslige delen av mesterskapet.

 • Tildeling av arrangementsteknisk støtte baseres på faktisk deltakelse.
 • Søknad sendes til NSI senest 4 mnd før arrangement ved SL.
 • Søknad sendes til NSI senest 1 mnd før arrangement ved SNM.

Eksempel på støtteberettiget utgiftsposter er: Arena/lokale, arrangementsteknisk utstyr, transport i forbindelse med idrettsavvikling der dette er påkrevd (eksempelvis følgebil i halvmaraton, følgebåt i seiling), førstehjelpsutstyr, førstehjelpsopplæring, arenaoppgradering (anlegg, pall, duk til kiosk/sekretariat).

Søknaden skal inneholde et budsjett per idrett som viser planlagte utgifter. Ved endring av utgiftsposter etter innsendt søknad må dette avklares med NSI. Før støtte utbetales må de forhåndsgodkjente utgiftene dokumenteres med billag. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten og merkes «Arrangementsteknisk støtte».

ØKO 3.2.3     Ikke støtteberettiget

Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, eller utstyr som brukes som premier.

Maksimalt støttebeløp per SC er kr 17.500, –

ØKO 3.3 Støtte til FA

ØKO 3.3.1      Grunnstøtte

Teknisk arrangør (TA) av Friluftslivsarrangement (FA) tildeles støtte på 250,- pr deltaker for inntil 10 deltakere fra hvert deltakende studentidrettslag.

ØKO 3.3.2     Ekstrastøtte

I tillegg kan TA søke om ekstra støtte på opptil kr 7.500, – til gjennomføring av den idrettslige delen av mesterskapet. Søknad sendes til NSI senest 4 mnd før arrangement. 
For å motta støtte må utgifter dokumenteres med bilag. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.

Maksimalt støttebeløp per FA er kr 15.000, –

ØKO 3.4 Støtte til SL

Det tildeles støtte for hvert gjennomførte SNM, SC og FA etter gjeldende bestemmelser for dette. Det gis i tillegg en generell SL-støtte på kr 30.000, –

ØKO 3.5 Dommerbetaling

Arrangør er ansvarlig for å betale dommere ihht. Dommerlønn satt av Norges studentidrettsforbund (se ØK 3.5.2). Denne summen får arrangør refundert i sin helhet i etterkant av arrangement, og betales ut i henhold til dokumentert utgift (kvittering må legges ved).

ØKO 3.5.1      Dommeravgifter
I etterkant av mesterskap blir deltakende klubber fakturert basert på antall påmeldte lag i lagidretter og antall påmeldte utøvere i individuelle idretter (dersom det kreves dommere). Denne blir fakturert på faktisk kostnad, men vil aldri overstige følgende satser:

Idrett Dommeravgift
3×3 Basket 300kr
Amerikansk Fotball 400kr
Baseball 500kr
Basketball 300kr
Beachhåndball 300kr
Cageball 500kr
Fotball 500kr
Futsal 500kr
Håndball 500kr
Innebandy 400kr
Ishockey 500kr
Kanonball 200kr
Lacrosse box 500kr
Lacrosse field 500kr
Rugby 400kr
Squash 200kr
Svømming 500kr
Volleyball 500kr
Yukigassen 400kr

 

ØKO 3.5.2     Dommerhonorar

Idrett Honorar
3×3 Basket 125kr
Amerikansk Fotball 200kr
Baseball 250kr
Basketball 250kr
Beachhåndball 200kr
Cageball 150kr
Fotball 300kr
Futsal 250kr
Håndball 250kr
Innebandy 150kr
Ishockey 200kr
Kanonball 150kr
Lacrosse box 150kr
Lacrosse field 150kr
Rugby 250kr
Squash 200kr
Svømming? 300kr
Volleyball 300kr
Yukigassen 200kr

De idretter som ikke er listet opp her, men som likevel krever sertifiserte dommere i henhold til de respektive idretters tekniske instrukser i Konkurransereglementet vil bli honorert basert på det respektive særforbunds honorar for tilsvarende konkurranser.

For å sikre et godt sportslig produkt oppfordres det til å benytte egnede/sertifiserte/utdannede dommere i alle mesterskap. Dette vil også være en god læringsarena for dommere under utdanning, hvor de får mange kamper på kort tid.

ØKO 3.6 Andre kostnader dekket av NSI

I tillegg til arrangementsstøtten dekker NSI følgende kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangement:

ØKO 3.6.1      Dommeravgifter

For arrangør: I idretter der det kreves sertifiserte dommere betaler arrangør dommere ihht avtalt honorar. Honorarskjemaene sendes deretter samlet til NSI for refusjon. NSI refunderer dommeravgiftene i sin helhet i idretter der det er satt dommeravgift.

For klubb: Det settes en dommeravgift i utvalgte idretter hvert semester. NSI kommuniserer dette til alle klubber ved semesterstart og fakturerer de deltakende klubbene i etterkant av et mesterskap.

ØKO 3.6.2     Kostnader knyttet til sentralt påmeldingssystem, forsikring, reisefordeling og akkrediteringskort med nøkkelbånd

ØKO 3.6.3     Reise, kost og losji for NSI-representanter

ØKO 3.6.4     Medaljer og pokaler for SNM, SC og beste klubb SL

ØKO 3.6.5     Ledermiddag under SL
ØKO 3.6.6     Lokal transport til NSI

ØKO 3.7 Utbetaling av støtte

For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport, gitt etter mal av NSI etter arrangementets slutt. 8 uker for SL, 3 uker for SNM/SC/FA.

Arrangementsstøtte utbetales etter at arrangementsrapporten er godkjent av Forbundsstyret, eller delegert myndighet. Behandlingstid er 6 uker. Utbetaling vil skje senest 8 uker etter innsendt rapport.

Dersom rapport ikke er mottatt innen fristen vil arrangementsstøtte reduseres med 10% per uke.

ØKO 3.7.1      Ved særskilte tilfeller kan FS vedta en reduksjon i arrangementsstøtten.

ØKO 3.7.2      Ved særskilte tilfeller kan deler av grunnstøtten utbetales i forkant av arrangementet, etter avtale med NSI.

ØKO 3.8 Reisestøtte

ØKO 3.8.1      Innbetaling til reisefordeling

I påmeldingsavgiften inngår en andel av administrasjonsavgiften til reisefordelingskassen, fastsatt av Forbundsstyret.

ØKO 3.8.2     Reisefordelingstilskudd

Reisefordelingstilskuddet fordeles etter følgende tabell:

ØKO 3.8.3     Søknad om reisefordelingstilskudd

Betalende utøvere/lagledere kan søke reisefordelingstilskudd i forbindelse med deltakelse i SNM, FA, SL og SC. Det er kun utøvere og én person fra støtteapparat som kan få refundert reiseutgifter.

For å søke om reisefordelingstilskudd skal NSIs elektroniske reiseutgiftsskjema benyttes. Dette finner du på studentidrett.no

Søknaden fylles ut av ansvarlig person i laget, og sendes samlet for laget med personlig kvittering senest 2 uker etter arrangementet for å bli behandlet. Søknader uten bilag blir ikke behandlet.

ØKO 3.8.4     Reisefordeling ved avlysning av arrangement

Dersom arrangementet grunnet manglende påmelding blir avlyst innen påmeldingsfrist, vil de påløpte reisekostnader ikke dekkes gjennom reisefordelingstilskuddet.

Dersom avlysningen skyldes andre forhold utenfor TAs kontroll, kan det søkes FS om dekning av påløpte reisekostnader. Forbundsstyret foretar en særskilt vurdering for det enkelte arrangement og kan fatte vedtak om dekning av hele eller deler av kostnadene. Det dekkes kun kostnader for reiser som er bestilt før avlysningen er blitt gjort kjent og kun for ubenyttede reiser som ikke kan avbestilles.

 

ØKO 3.9 Avlysning av arrangement

Dersom arrangementet avlyses grunnet forhold som ligger utenfor TAs ansvar, kan det søkes om dekning av påløpte kostnader på inntil kr 5.000, – Kravet rettes til Forbundsstyret med dokumentasjon på de påløpte kostnader.

ØKO 3.9.1      Avlysning av SNM, SC eller FA under SL

Dersom arrangementet eller enkeltidretter avlyses grunnet forhold som ligger utenfor TAs ansvar, kan det søkes om dekning av påløpte kostnader for hver idrett etter punkt ØKO 3

ØKO 3.10 Deltakeravgift

TA skal motta en deltakeravgift fra hver deltaker. Beløpet fastsettes av Forbundsstyret etter forslag fra TA og betales samtidig med påmelding til arrangementet.

ØKO 3.10.1    Deltakeravgift SNM, SC og FA

Deltakeravgiften skal dekke utgifter for konkurranse/friluftslivsaktivitet, overnatting, frokost og avsluttende arrangement. Det kan i tillegg tilbys påmelding uten overnatting og frokost til en lavere deltakeravgift.

 • Øvre grense på deltakeravgift med overnatting kr 700 per person, inkludert adm.avgift.
 • Øvre grense på deltakeravgift uten overnatting kr 500 per person, inkludert adm.avgift.

ØKO 3.10.2   Deltakeravgift for SL

Deltakeravgiften for SL følger bestemmelsene gitt i punkt ØKO 3.9.1 med følgende presiseringer:

Deltakeravgiften skal også dekke åpningsseremoni.

 • Øvre grense på deltakeravgift med overnatting kr 1250 per person, inkludert adm.avgift.
 • Øvre grense på deltakeravgift uten overnatting kr 800 per person, inkludert adm.avgift.

ØKO 3.10.3   Deltakeravgift betales inn til NSI via NSIs sentrale påmeldingssystem. Denne utbetales til arrangør, på forespørsel, 3 ganger.

 • 3 mnd før arrangement
 • 1 mnd før arrangement
 • Ved godkjenning av sluttrapport av arrangement

ØKO 3.11 Økonomisk ansvar

Klubben som har fått tildelt et arrangement står økonomisk ansvarlig for arrangementet. NSI påtar seg intet ansvar for underskudd eller uforutsette utgifter påført arrangør.