This website requires JavaScript.
Skip to content

GEN 1 Arrangement

Norges studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier retten til å arrangere Studentcup, Norske Studentmesterskap, også kalt Student-NM (SNM), og Studentleker.

GEN 1.1 Definisjon

GEN 1.2.1       Student-NM (SNM): Et Norgesmesterskap for studenter ved universitet og høgskoler i Norge tilsluttet medlemslag i NSI.

GEN 1.2.2      Studentcup (SC): Et idrettsarrangement for studenter ved universitet og høgskoler i Norge tilsluttet et medlemslag i NSI.

GEN 1.2.3      Friluftslivsarrangement (FA): Et friluftslivsarrangement for studenter ved universitet og høgskoler i Norge tilsluttet et medlemslag i NSI. Et friluftslivsarrangement skal fortrinnsvis avholdes ute i naturen og har ikke konkurranser som viktigste mål.

GEN 1.2.4      Studentleker (SL): Et arrangement bestående av minst 8 idretter der minimum 5 av dem er SNM. Et SL kan inkludere Nordisk(e) SNM. Dette innebærer samarbeid mellom de fem andre nordiske studentidrettsforbundene, og vil kreve en lengre forberedelsesprosess, enn ved tildeling av de nasjonale mesterskapene. Et SL kan i tillegg inkludere et FA om ønskelig.

Vår-SL arrangeres normalt i februar/mars.
Høst-SL arrangeres normalt i oktober.

GEN 1.2 NSIs formålsparagraf og grunnleggende verdisyn

Arrangementet er i regi av NSI og skal følge NSIs sentrale formål og grunnleggende verdisyn:

 • § 1 Formål
 1. Særforbundets formål er å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, og representere idretten internasjonalt.
 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Grunnleggende verdisyn
Norges Studentidrettsforbund skal arbeide for at alle studenter gis mulighet til å utøve idrett og friluftsliv ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering, kjønn, funksjonshemning eller etnisk opprinnelse.

Fair Play er grunnleggende i alle våre mesterskap og arrangement.

GEN 2 NSIs rettigheter og ansvar

GEN 2.1 Rettigheter

GEN 2.1.1       Arrangement av SNM, SC og SL er hjemlet i NSIs lov § 22, SNM, vedtatt på Forbundstinget 1. – 3. mars 1996, sist endret på Forbundstinget februar 2020.

GEN 2.1.2      Forbundsstyret vedtar utfyllende bestemmelser for SC, SNM og SL i tillegg til bestemmelser for friluftslivsarrangement.

GEN 2.1.3      NSI står som formell arrangør av alle SNM, SC, FA og SL.

GEN 2.1.4      NSI eier arrangementene SL/SNM/SC/FA som NSI tildeler en av sine medlemsklubber hvert år. NSI lisensierer således ut sine rettigheter til den studentidrettsklubben som står for den tekniske gjennomføringen av arrangementet. Dette reguleres i en avtale mellom NSI og teknisk arrangør (TA).

NSI, som eier av arrangementet, kan stille de vilkår de måtte ønske overfor den de lisensierer rettighetene til så fremt det ikke er i strid med NIFs lov og alminnelig lovgivning.

Som eier av arrangementet har NSI et selvstendig ansvar for at samarbeid med næringslivet er i overensstemmelse med idrettens regelverk og idrettens etiske grunnverdier. Det følger av NIFs lov § 13-2 (1). NSI har rett til fullt innsyn i alle samarbeidsavtaler knyttet til arrangementet. Dette følger også forutsetningsvis av NIFs lov § 14-2 (4) som gir overordnet organisasjonsledd rett til innsyn i alle avtaler og dokumenter knyttet til arrangement og samarbeid med andre rettssubjekter.

NSI forplikter seg til å holde avtalene konfidensielle.

GEN 2.2 Ansvar

GEN 2.2.1      Forbundsstyret har ansvar for å utarbeide utfyllende bestemmelser for SNM, SC og SL.

GEN 2.2.2      NSI har ansvar for at bestemmelsene er oppdatert og gir detaljerte opplysninger omkring de praktiske sidene ved SNM og idrettsarrangement i regi av Norges studentidrettsforbund.

GEN 2.2.3     Bestemmelsene kan endres av Forbundsstyret.

GEN 2.2.4      Unntak fra disse bestemmelsene kan kun innvilges av Forbundsstyret eller delegert myndighet.

GEN 2.2.5      Utlysning: På studentidrett.no står det til enhver tid hvilke mesterskap som er tildelt. Forbundskontoret vil søke etter arrangører der det er behov, og utover dette oppfordres klubbene til å ta kontakt for veiledning dersom klubben ønsker å arrangere et mesterskap.

GEN 2.2.6      Tildeling av et SNM, SC, FA eller SL betyr at en medlemsklubb gis arrangøransvar for et bestemt SNM, SC, SL eller FA på et definert sted og i et definert tidsrom.

GEN 2.2.7      Det er kun NSIs medlemsklubber som kan tildeles ansvar som TA. TA kan oppnevne en egen teknisk komité som igjen kan delegere underliggende prosjekter eller oppgaver.

GEN 2.2.8      Ansvar for tildeling av SNM, SC, FA og SL ligger hos FS, men tildeling av SNM, SC og FA kan gjøres av delegert myndighet.

GEN 2.2.9      Tildeling av SL skjer innen 8 uker etter innsendt søknad, men ikke tidligere enn 12 mnd før arrangementsdato. Tildeling av SNM/SC/FA skjer innen 3 uker etter innsendt søknad, men ikke tidligere enn 4 mnd før arrangementsdato.

GEN 2.2.10    FS, eller delegert myndighet skal ved tildeling godkjenne budsjett, plan for gjennomføring av den idrettslige delen, kulturprogrammet, transportløsning, beredskap, overnatting, samt fastsette startkontigent. Delegert myndighet følger deretter opp vedtatt tildeling og de forpliktelser som ligger til det.

GEN 2.2.11     Etter vedtak om tildeling av SL skal TA og NSI gjennomføre et oppstartsmøte, samt gjennomføre en erfaringsutveksling med forrige arrangør fasilitert av NSI. TA skal deretter få jevnlig oppfølging av NSI på arrangementssted.

GEN 2.2.12    Oppfølging av SL skjer etter følgende plan:

 • 3 uker etter tildelt SL: Oppstartsmøte med NSI
 • Fra oppstartsmøte til gjennomføring: Oppfølging av NSI på arrangementssted etter behov
 • 6-8 mnd før arrangement: Observatør på erfaringsutveksling
 • 6 uker før eget arrangement: Erfaringsutveksling på arrangementssted
 • 4 uker etter arrangement: Evalueringsmøte med NSI (neste arrangør kan observere etter avtale)

GEN 2.2.13    NSI har ansvar for å forvalte konseptene SNM, SC, FA og SL. Det ligger til forbundskontoret å følge opp hver enkelt TA ut fra behov og vedtatt tildeling.

GEN 2.2.14    Forbundet har et totalansvar for merkevarebygging og branding av nasjonale arrangement, og stiller således med materiell til TA. TA distribuerer deretter materiell utover haller og arenaer som tas i bruk gjennom hele arrangementet. Dette materiellet skal ha muligheten til implementering av den enkelte arrangementslogo for merkevarebygging også lokalt. For SL stiller forbundet med SL-bokstaver der dette er gjennomførbart. Disse skal stå oppstilt ved akkreditering, åpningsseremoni og på bankett. De bør også benyttes ved arena der dette er gjennomførbart.

GEN 3 Teknisk Arrangørs ansvar

GEN 3.1 Ansvar

TA er ansvarlig for å gjennomføre arrangementet etter gjeldende bestemmelser. NSI bidrar med faglig og administrativ bistand.

TA er ansvarlig for sikkerheten og beredskapen rundt arrangementet, at dette gjennomføres innen forsvarlige rammer og etter teknisk instruks for den aktuelle idretten.

TA har et selvstendig ansvar for å ta kontakt med forbundskontoret ved behov for oppfølging og bistand, samt rapportere på frister. TA har også ansvar for å følge opp eventuelle forespørsler fra forbundskontoret utover de fastsatte frister og planverk beskrevet i bestemmelsene.

Operativt ansvar:

GEN 3.1.1       Oppnevning av dommere og sekretariat til alle konkurranser. Se teknisk instruks for hver idrett.

GEN 3.1.2      Gjennomføre lagledermøte som avsluttes senest 30 minutter før første konkurranse.

GEN 3.1.3      Transport til medisinsk behandling, og følge for utøvere.

GEN 3.1.4      Under arrangementet skal deltakerne ha tilgang til oppdaterte resultatlister med oversikt på stilling i gruppespill og sluttspill/finaler.

Umiddelbart etter avsluttede finaler skal TA oversende fullstendige resultatlister til NSI på nsi@studentidrett.no

GEN 3.1.5      Sikre at alle idrettsansvarlige møter til informasjonsmøte med NSI i forkant av SL. TA skal oppnevne arenaansvarlige for alle idrettsarenaer som benyttes under arrangementet. Denne skal være tilgjengelig når det foregår idrettsaktivitet på arenaen.

GEN 3.1.6      Retningsgivende frister for arrangør til SL:

 • Logo lages og godkjennes fortløpende ved intensjon om å søke SL/SNM/SC. Innen invitasjon sendes ut (senest 6 mnd før arrangement) må idretter, regeltilpasninger, overnatting og kulturprogram være spikret.
 • 6 mnd før arrangement lages invitasjon etter mal gitt av NSI. Denne distribueres til klubbene av NSI.
 • 4 mnd før arrangement sendes endelig hallmatrise og bankettplan til NSI.
 • 4 mnd før arrangement sendes kontaktinfo på de dommere som er engasjert til å dømme til NSI.
 • 2 mnd før arrangement sendes endelig beredskapsplan til NSI
 • 1 mnd før arrangement sendes offisielt program til NSI, fordelt på dager og timer. Både eksternt program og intern arbeidsfordeling innad i SL-styret.
 • Påmeldingsfrist: 4 uker før arrangementsstart.
 • 1 mnd før arrangement sendes design for akkrediteringskort til NSI.
 • 3 uker før arrangement sendes kampoppsett med lag til NSI
 • 2 uker før arrangement sendes kjøreplan for alle seremonier til NSI.
 • 2 uker før deadline (gitt av for eksempel trykkeriet) for produksjon av promomateriale, sendes materialet til NSI for godkjenning. OBS – gjeldende fra tildeling til arrangementsstart.

 GEN 3.1.7       Etterleve idrettens bestemmelser rundt alkohol, rusmidler og doping, og videre at idrettens og NSIs omdømme ikke skades, etter NIFs lov § 11.4.

GEN 3.2 Søknad

Alle medlemslag kan søke FS om å få arrangere SNM, SC, FA eller SL.

Studentidrettsklubber som ønsker å arrangere SNM, SC eller FA skal sende en skriftlig søknad til NSI senest 4 måneder før planlagt arrangementstart.

Søknadsskjema som skal benyttes, distribueres av forbundskontoret og finnes i tillegg på nett.

Studentidrettsklubber som ønsker å arrangere SL skal sende en skriftlig søknad til NSI senest 12 måneder før planlagt arrangementstart.

Søknadsskjema som skal benyttes, distribueres av forbundskontoret og finnes i tillegg på nett.

Leder av studentidrettsklubben, samt leder av organisasjonskomiteen må signere søknaden, da klubben står økonomisk ansvarlig for arrangementet.

GEN 3.3 Avlysning

Beslutning om avlysning skal tas av TA og NSI i felleskap.

GEN 3.3.1      Et SNM, SC eller FA kan ikke avlyses senere enn 30 dager før arrangementet starter. Ved avlysning skal all forhåndsutbetalt støtte tilbakebetales til NSI. Unntak er forhold utenfor TAs kontroll.

GEN 3.3.2      Et SL kan ikke avlyses senere enn 90 dager før arrangementet starter. Ved avlysning skal all forhåndsutbetalt støtte tilbakebetales til NSI. Unntak er forhold utenfor TAs kontroll. For avlysning av enkelt SNM, SC eller FA under SL gjelder frister satt i punkt GEN 3.3.1.

GEN 4 Bestemmelser for deltakelse

GEN 4.1 Deltakerberettigelse

Medlemmer av idrettslag opptatt i NSI, som kan fremvise gyldig semesterregistrering ved universitet eller høgskole, er berettiget til å delta i NSIs arrangement. I tillegg kan lagledere eller trenere delta i sin nevnte rolle uten gyldig semesterregistrering.

Opptatte idrettslag må ha overholdt sine forpliktelser overfor NSI.

Deltakerberettigelse i SL: Deltakerberettigelse følger bestemmelsene i SNM, SC og FA.

GEN 4.1.1       Deltakerberettigelse i SNM

Andelen utøvere uten gyldig semesterregistrering kan ikke overstige 25 % av det maksimalt antall tillatte utøvere. Se teknisk instruks for antall tillatte ikke-studenter per idrett.

I individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan én ikke-student som er medlem av laget delta. Hele laget må være medlem av samme klubb.

I lagidretter må hele laget må være medlem av samme klubb for å være startberettiget i et SNM.

Norske studenter i utlandet og utenlandske studenter semesterregistrert i Norge er startberettiget, dersom de har klubbmedlemskap i en klubb tatt opp av NSI. De har anledning til å søke om reisestøtte dersom de har reise innlands i Norge.

GEN 4.1.2      Deltakerberettigelse i SC

Dersom et lag ikke kan stille med maksimalt antall utøvere med gyldig semesterregistrering i lagidretter, kan laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter. Andelen utøvere uten gyldig semesterregistrering, kan ikke overstige 50 % av det maksimalt antall tillatte utøvere.

I individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan én ikke-student som er medlem av laget delta.

Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettsklubber opptatt i NSI er startberettiget og deltar på lik linje som lag bestående av studenter fra én studentidrettsklubb.

Norske studenter i utlandet og utenlandske studenter i Norge er startberettiget, dersom de har klubbmedlemskap i en klubb tatt opp av NSI. De har anledning til å søke om reisestøtte dersom de har reise innlands i Norge.

GEN 4.1.3      Deltakerberettigelse i FA

Alle medlemmer i et studentidrettslag tatt opp av NSI kan delta på et FA i regi av NSI. Ikke-medlemmer kan delta mot dobbel påmeldingsavgift.

GEN 4.2 Påmelding og avbud

Påmelding er bindende etter gjeldende deltakervilkår gitt i påmeldingssystemet. Uteblivende lag/utøvere som ikke har meldt avbud innen fastsatt tidsfrist, kan ikke kreve deltakeravgiften tilbakebetalt. Frister for påmelding og avmelding er fastsatt i deltakervilkårene gitt i påmeldingssystemet. Påmelding er kun gyldig når deltakeravgiften er betalt. Det er den enkelte deltakers ansvar å sørge for at betaling er gjennomført og at påmeldingen er gyldig.

Medlemskap i klubb opptatt av NSI må kunne bevises ved personlig medlemskapstilknytning elektronisk. Dette vises frem i akkreditering.

Ved plassbegrensning vil det bli prioritert å ha flest mulig deltakende studentidrettsklubber fremfor flere deltakere fra én studentidrettsklubb. Et hvert førstelag prioriteres foran andrelag.

 • NSI forbeholder seg retten til å sette en tidligere påmeldingsfrist for 1.lag. Dette for å tidlig kunne åpne for 2., 3., 4.lag osv. og dermed sikre høy deltakelse der reisekostnadene anses å være for store ved å vente til offisiell påmeldingsfrist.
 • Prioriteringen av 2., 3., 4.lag osv. vil være at et andrelag fra én klubb prioriteres foran et tredjelag fra en annen klubb. Ved lik status (f.eks. to tredjelag) vil det laget som meldte seg på først prioriteres. Det skal settes opp ventelister der dato for påmelding registreres slik at innrullering skjer i henhold til reglement for prioritering.
 • TA har rett til minimum tre lag fra egen klubb. Dersom regjerende mester også er TA, er det fortsatt rett til minimum tre lag.
 • Ved alle SNM og SC er TA direktekvalifisert. Regjerende mester er også direktekvalifisert, i tillegg til at klubben kan stille med ytterligere ett lag (kan altså delta med to lag).

Ved alle SNM, SC er TA og regjerende mester direkte kvalifisert. Dette gjelder kun hvis de melder seg på innen påmeldingsfristen.

GEN 4.3 Deltakers ansvar

Deltakere er pliktig å følge de regler og pålegg som settes av NSI og TA for arrangementet. Ved overtredelse kan juryen bortvise deltakeren fra arrangementet. Dersom en deltaker bevisst forårsaker skade eller påfører arrangør andre økonomiske utgifter (i form av bøter og liknende), kan TA kreve dette dekt av deltakeren eller klubben utøveren representerer.

Ved grove tilfeller av regelbrudd eller uønsket adferd kan FS utestenge deltakere fra fremtidige FA/SC/SNM/SL. Se disiplinærkontroll for nærmere detaljer rundt regelbrudd.