This website requires JavaScript.
Skip to content

Har du opplevd eller hørt om uønskt adferd i et studentidrettslag?

Norges studentidrettsforbund bruker den digitale portalen "Mitt Varsel" til å behandle varslingssaker. Portalen er et sikkert verktøy som ivaretar personvern og anonymitet ved ønske. Klikken på lenken under for å rapportere om uønsket oppførsel.

Begrepsavklaring

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag.

Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.

Seksuell trakassering og overgrep: Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Vold og trusler er definert i straffeloven, og disse definisjonene ligger også til grunn for forståelsen om hva som er straffbart etter idrettens lov- og regelverk. Vold kan defineres som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil».

Varslingsrutiner

1. Har du ansvar i organisasjonen, og har fått informasjon om diskriminering og/eller annen uønsket atferd?

  • Hjelp den som har opplevd hendelsen
  • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
  • Sørg for at saken blir håndtert i forbundet / organisasjonsleddet gjennom å melde saken inn i «Mitt varsel» i lenken øverst på siden.

2. Hva skal forbundet gjøre når det blir varslet om diskriminering og uønsket atferd?

  • ​Forbundet skal ta alle meldinger alvorlig
  • Meldinger om diskriminering og uønsket atferd, herunder rasisme, vold, trusler, seksuell trakassering og overgrep skal rapporteres i Mitt Varsel, og håndteres deretter videre av oppnevnte saksbehandlere, Atle Rolstadaas, Amalie Skavnes og Sofus Rasmussen.

AmalieSkavnes

Prosjektleder aktivCampus (60%) | Idrettskonsulent (40%, vikariat)

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon

AtleRolstadaas

Generalsekretær (foreldrepermisjon 1.mai-1.september)

Mitt varsel

Norges studentidrettsforbund anbefaler alle studentidrettslag å bruke Mitt Varsel som varslingskanal. Portalen er gratis og laget for å forenkle varsling og behandling i idrettslag. Både NSI og Norges idrettsforbund kan hjelpe dere med å ta i bruk portalen.

LES MER OG TA I BRUK MITT VARSEL HER

NSIs egen veileder

NSI har utarbeidet en egen veileder, som skal gjøre det enklere å melde ifra om alle former for diskriminering og uønsket atferd, herunder rasisme, vold, trusler, seksuell trakassering og overgrep

NSIs veileder henvender seg til tre målgrupper:

  • Enkeltpersoner som selv har opplevd diskriminering og/eller uønsket atferd i idrettssammenheng
  • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om diskriminering og/eller uønsket atferd i idrettssammenheng
  • Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om diskriminering og/eller uønsket atferd

Mer informasjon