This website requires JavaScript.
Skip to content

Retningslinjer for tildeling av NSIs utviklingsmidler

Norges studentidrettsforbunds utviklingsmidler er rettet mot studentidrettslag som ønsker å iverksette forskjellige tiltak og prosjekter for å styrke aktivitetstilbudet i sitt lag og redusere enkeltmedlemskapets kostnader. Formålet med midlene er å skape mer aktivitet i studentidrettslagene, gjennom å forbedre kontinuiteten og kompetansen i lagene. Alle tiltak som mottar støtte, må kunne forankres i ett eller flere av målene til NSIs gjeldende langtidsplan.

aktivitetsleder

Hvilke tiltak er støtteberettiget?

Et eller flere av følgende punkter under bør imøtekommes for at søknaden kan vurderes innvilget. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne brukes skjønn i behandling av søknadene.Utviklingsmidlene skal gå til å dekke reelle kostnader knyttet til konkrete tiltak.

Utviklingstiltak

 • Rekrutteringstiltak og -kampanjer rettet mot rekrutteringen av nye medlemmer til nye og eksisterende idretter
 • Tiltak rettet mot å opprette eller forbedre nye aktivitetstilbud i eksisterende studentidrettslag
 • Tiltak for å starte opp nye studentidrettslag
 • Utstyr til oppstart av nye aktivitetstilbud (kun hvis gjeldende forbund ikke har egne støtteordninger til utstyr)
 • Kompetansehevende tiltak
 • Hall- og baneleie, dersom disse kostnadene er knyttet til et avgrenset tiltak, arrangement eller prosjekt

Trener- og dommerutvikling

 • Deltakelse på dommer- og trenerkurs
 • Deltagelse på kurs og sertifiseringer i regi av andre særforbund/idrettskretser
 • Deltagelse på sikkerhetskurs, livredningskurs, HLR-kurs etc.

Støtte til elitesatsing og toppidrett

 • Deltagelse på internasjonale arrangement som ikke er dekket av forbundets EM-støtte
 • Oppstart av toppidrettsmiljøer
 • Tiltak for å utvikle kompetansen i klubben/laget
 • Tiltak med mål om å kvalifisere seg til internasjonale studentmesterskap gjennom deltakelse i student-NM (der dette er relevant)

Friluftsliv

 • Utstyr til felles bruk (ikke personlig utstyr)
 • Ellers samme retningslinjer som utviklingstiltak

NSI dekker ikke
* Innkjøp av utstyr til eksisterende idretter, personlig utstyr, deltagelse/arrangering på/av banketter, seriespill i regi av andre særforbund, forbruksmateriell som for eksempel isposer, matutgifter, tape, bandasjer, drakter etc., løpende driftskostnader, utenlandsturer/aktivitetsuker i utlandet, kostnader knyttet til gjennomførte tiltak.

sc

Søknad

Alt du trenger for å søke er kontaktinfo, kontonummer, en beskrivelse av utviklingstiltaket og et enkelt budsjett!

Behandling og tildeling

 1. Idrettslaget kan søke når som helst.
 2. Søknadene blir behandlet den første arbeidsuken i hver måned. Dette betyr at søknader som kommer i januar blir behandlet i februar osv.
 3. NSI forbeholder seg retten til lengre behandlingstid i spesielle tilfeller. Søker vil få beskjed om dette.
                  Søknader mottatt etter 26. juni 2024 behandles i august. 
 4. Det er ikke mulighet til å søke om støtte til gjennomførte tiltak.
 5. Søkers studentidrettslag må driftes i tråd med NIFs lovverk, herunder om medlemssystem, økonomi og årsmøte for å være søknadsberettiget.
 6. Alle midler som blir tildelt skal gå via Hovedstyret og deretter overføres til undergruppen som har søkt.
 7. Søkere fra studentidrettslag med utestående fordringer til forbundet er ikke søknadsberettiget.
 8. Maksimal støtte man kan søke om er kr 8000 for utviklingstiltak til idrett, friluftsliv og elite.
 9. Søkere kan få godkjent maks to søknader per semester. Med søker menes organisasjonsledd som studentidrettslag, undergruppe eller lag.
 10. Ved søknad om støtte til kurs/kompetanse må det vises til at enkeltpersonens kompetanse kommer studentidrettslaget til gode.

Prinsipper for støtte

 • Søknader med tiltak som tilfaller flere idretter eller undergrupper vil prioriteres.
 • Søknader med samarbeid mellom både studentidrettslag og undergrupper i et studentidrettslag prioriteres.
 • I spesielle tilfeller der tiltak involverer særs mange deltakere eller flere studentidrettslag kan maksimalt søknadsbeløp overstige 8000 kr.

Rapportering

Det skal leveres en kort erfaringsrapport med regnskap og kvitteringer hvor det gis tilbakemelding på resultatet av prosjektet. ​ Rapport skal sendes innen fire uker etter gjennomført tiltak/prosjekt, hvis ikke annet er oppgitt i tildelingsbrevet. Dato for frist vil stå i tildelingsbrevet. ​ Dersom rapport ikke foreligger eller tilfredsstiller kriteriene kan pengene kreves tilbake.

Mer informasjon