This website requires JavaScript.
Skip to content
2023-02-23-KasperSchaug-SLGoalball-8-X2

Vi ønsker å skape en mer mangfoldig og inkluderende studentidrett! Vi har derfor satt i gang prosjektet; Alle studenter i aktivitet!

Det vil fokusere spesielt på disse tre områdene:

 • Sosiale og kulturelle barrierer

Kulturelle barrierer viser til kulturell praksis som hindrer noen i å delta, mens sosiale barrierer viser til sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og lav deltakelse i idretten.

 • Personer med funksjonsnedsettelse

Mennesker med funksjonsnedsettelse er en stor og sammensatt gruppe. Med funksjonsnedsettelse mener vi tap av, skade på, eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner (Bufdir).

 • Rasisme, diskriminering og hets

Hets er å snakke nedsettende om en person, eller personlige forhold for å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende (Bufdir).
Rasisme er oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser».
Diskriminering er negativ og usaklig forskjellsbehandling av folk på bakgrunn av deres gruppetilhørighet.

Våre effektmål:

 1. Økt kompetanse og kunnskap om hvordan man på daglig basis jobber for økt mangfold og inkludering
 2. Bevisstgjøring av hva, hvordan og hvorfor tilgjengeliggjøring av aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse er avgjørende for en inkluderende studentidrett
 3. Redusert sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse i lokale studentidrettslag
 4. Tilpasset aktivitetstilbud er en naturlig del av studentidrettens nasjonale mesterskap
 5. Daglig klubbdrift vet hvilke tiltak som kan gjøres for øket mangfold lokalt

 

Våre resultatmål:

 1. Økt antall aktiviteter for studenter med funksjonsnedsettelse på nasjonalt nivå
 2. Økt antall deltakere med funksjonsnedsettelse
 3. Over 70% av ledere i studentidrettslag har utøvd og fått kunnskap om aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse gjennom nasjonale konferanser og arrangementer
 4. Kartlagt hvor mange studenter som har behov for tilpasninger i sin deltakelse i organisert idrett og identifisert tiltak for økt deltakelse
 5. Kartlagt antall studenter med minoritetsbakgrunn sett opp mot deltakelse i organisert studentidrett og identifisert tiltak for økt deltakelse
 6. Studentidretten har et eget punkt for mangfold og inkludering i langtidsplanen “studentidretten vil”
 7. Alle ansatte i forbundet skal ha god nok kunnskap til å videreføre arbeidet innenfor ordinær drift

 

Om Prosjektet

Arbeidet med prosjektet er forankret i studentidrettens langtidsplan 2020-2024 og vår handlingsplan for perioden 2022-2024. Langtidsplanen støtter opp om strategier og mål i Idretten vil og Idretten skal, samt idrettens parastrategi for 2022-2027. Evalueringer fra tidligere arbeid viser at vi mangler nok kunnskap og oversikt for å komme frem til de gode tiltakene som faktisk fungerer, noe vi nå har stor motivasjon for å gjøre noe med.

I en tid hvor vi vet at ensomheten er stor blant studentene, og vi vet enkelte målgrupper er mer utsatt enn andre. Vi vet også at studentidretten sosiale fellesskap kan være en resept mot ensomhet og gi bedre helse, og vi ønsker å bidra til enda mer helsefremmende, meningsfulle og aktive studiesteder. Vi skal skape fremtidens idrett, og til det trenger vi et godt kunnskapsnivå for å iverksette riktige strategier og tiltak. Fremtidens idrett skal være mangfoldig og inkluderende. Dette prosjektet vil kunne gi oss de nødvendige ressursene til å gjøre et krafttak i arbeidet i med økt mangfold og inkludering blant studenter. Dette prosjektet vil også kunne bygge på gode samarbeid med flere andre særforbund og skape muligheter for studenter som i dag ikke er med i den organiserte idretten.

Vi ønsker at studentidretten skal ha et mål om økt mangfold og inkludering i langtidsplanen for norsk studentidrett 2024-2028. Det er derfor viktig at vi har et ekstra fokus på dette og får så mye kunnskap som mulig innenfor området. Dette gjør også at alle ansatte får den nødvendige kunnskapen de trenger for å videreføre arbeidet i ordinær drift. Vi ønsker at studentidretten skal få et økt antall aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse. Dette er for å skape muligheter for alle og vise økt mangfold. Vi ønsker også at studentidrettslagene skal iverksette konkrete tiltak og aktiviteter lokalt for økt mangfold.. Vi skal som forbund gå frem som gode eksempler og være en støttete når klubbene skal ta dette steget.

Takk til vår samarbeidspartner

Spørsmål? Ta kontakt

EspenLie

Aktivitetskonsulent (50%) | Prosjektleder Mangfold og inkludering (50%)

Mer informasjon