Kartlegging av kostnadsdrivere i norsk studentidrett

Totalt kom det inn over 600 svar fra medlemmer over hele landet, som viser at dette er et tema som engasjerer mange. Hovedfunnene viser at til tross for at det er ulikt hvor mye medlemmer betaler i medlemsavgift, er over 80% fornøyd eller svært fornøyd med tilbudet de får tilbake. Over 2/3 av medlemmene er fornøyd eller svært fornøyd med summen av penger de betaler i løpet av et år i forhold til det de får tilbake. På spørsmål om økonomi er en barriere for å drive med studentidrett svarer over halvparten (55%) at det i liten eller svært liten grad er en barriere. Det er likevel over 1/4 som opplever økonomi som en barriere av og til, og det er derfor viktig å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å minske denne andelen. Blant forslagene er det noen tiltak som omhandler klubb, for eksempel forslag om låneutstyr til førsteårsstudenter og/eller i en oppstartsfase når en starter med idretten. Andre forslag til tiltak går konkret på NSI og våre arrangement og mesterskap, blant annet økt reisestøtte. En del av tiltakene omhandler også andre aktører som anlegg, andre særforbund og støtte fra Velferdstinget.

Rapporten i sin helhet med all data og forslag kan du lese her:

Jeg fikk min jobb som daglig leder i et idrettslag på grunn av vervet i studentidretten. Jeg sitter også som styreleder i en stilling utenom idretten, og denne fikk jeg også på grunn av mitt verv i studentidretten

Kartlegging Karrierevei

Denne undersøkelsen ble sendt ut til tidligere klubbledere, ledere av Studentlekene og medlemmer av forbundsstyret tilbake til 2012, som gir et tidsperspektiv på ti år. Idretten blir trukket fram som en arena som fremmer tillit og engasjement, og verv generelt gir et godt grunnlag for jobbsøking. Over halvparten av av utvalget har fortsatt frivillige verv, de aller fleste innen idrett. Det er stor spredning i hvor stor grad utvalget mener vervet har vært avgjørende for jobbkarrieren videre, hvilket er naturlig sett i sammenheng med fagstudier og karrierevei. Til tross for dette mener over halvparten av utvalget som er ferdig å studere at det har hatt stor eller svært stor betydning for hvor de er idag.

I undersøkelsen kommer det fram at norsk studentidrett har forbedringspotensiale i å styrke sin posisjon i norsk idrett. Derfor er det viktig at vi er tilstede på relevante arenaer, synliggjør arbeidet vårt og fortsetter å holde høyt nivå på samlinger, kurs og arrangementer.

Rapporten i sin helhet kan du lese her:

Kartlegging av mulighet for studiepoeng gjennom frivillig verv

Denne kartleggingen retter oppmerksomheten mot å identifisere om det eksisterer etablerte systemer ved høgskoler og universiteter i Norge som gir studenten studiepoeng for sitt frivillig engasjement i idretten. Utvalget består av ulike emne ansvarlig på en rekke studiesteder i Norge. Bakgrunnen for kartleggingen ligger i langtidsplanen «Studentidrett vil!», hvor strategiområde 1 vedtar at studentidretten vil være bindeleddet mellom ungdoms- og voksenidretten. Totalt sett viser resultatene at flertallet av studiestedene ikke tilbyr noen form for studiepoeng for verv i idretten, men ble også tydelig uttrykt i flere svar at det er et ønske fra institusjonen om å lære mer om muligheten for å innføre studiepoeng knyttet til verv i idretten. 

Rapporten i sin helhet kan du lese her: