«Forenklet lovnorm» har vært en prøveordning siden Idrettstinget i 2021. Ordningen går ut på at mindre idrettslag med mellom 10 og 75 medlemmer, og som har under 250 000 kr i brutto omsetning, ikke trenger valgkomite og kontrollutvalg. Det er også bare krav til tre styremedlemmer, så fremt begge kjønn er representert i styret.

Prøveordningen ble vedtatt på Idrettstinget som del av den ordinære loven med små, men positive justeringer. Klubber, herunder studentidrettslag, med mellom 10 og 100 medlemmer, og omsetter for mindre enn 300 000 kr, kan nå ta i bruk «Forenklet lovnorm».

Dette gir mindre idrettslag færre roller å fylle og vesentlig mindre byråkrati. Det blir også enklere å starte nye studentidrettslag for frivillige studenter. Vedtaket vil forenkle hverdagen til mindre studentidrettslag og fjerne behovet for unødvendige søknadsprosesser. Dette vil gjøre at mindre klubber i større grad kan fokusere på aktivitetsutvikling, noe NSI mener er svært viktig.

 

Vi må hele tiden se på hvordan vi kan forenkle hverdagen til studentidrettslagene. Det er en viktig del av jobben vår som særforbund. Dette vedtaket er et viktig steg i riktig retning.

President, Adrian Haugen