This website requires JavaScript.
Skip to content

Praktisk info

 • Dato: 1. mars
 • Tid: 17:00-19:00
 • Sted: Tinget gjennomføres digitalt på Zoom.
 • Påmelding innen 26. februar gjøres her.
 • Medlemskapsbevis i klubb sendes samtidig på mail og merkes med navn og idrettslag: forbundsting@studentidrett.no
 • Spørsmål knyttet til ekstraordinært forbundsting sendes på mail til: forbundsting@studentidrett.no

Tidslinje

 • 8. februar: Innkalling sendes ut til organisasjonsledd som har representasjonsrett og publiseres på NSI’s hjemmeside
 • 15. februar: Sakspapirer og oppdatert representasjonsrett per idrettslag sendes ut til organisasjonsledd som har representasjonsrett og publiseres på NSI’s hjemmeside
 • 1. mars: Ekstraordinært forbundsting gjennomføres

Sak til behandling

«The Winter World University Games Lillehammer 2027»
Lillehammer kommune jobber langsiktig med å se på og vurdere mulige arrangementer til regionen. World Winter University Games er at av de arrangementene som lenge har ligget inne i dette akkvisisjonsarbeidet. Norges studentidrettsforbund eier rettighetene til å søke om dette arrangementet og må ha hele organisasjonens tilslutning for å jobbe videre med Lillehammer mot et mulig arrangement på norsk jord.

Lover og bestemmelser

Henviser til NSI’s lov §11-2 som igjen henviser til følgende lovparagraf hentet fra NIF’s lov vedrørende ekstraordinært ting:

§ 2-19. Ekstraordinært årsmøte/ting

(1) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles av organisasjonsleddets styre etter:
a) vedtak av organisasjonsleddets styre eller årsmøte/ting,
b) vedtak av styre/årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
c) i tillegg;
For særforbund og idrettskretser: Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste ting representerte 1/4 av de stemmeberettigede representanter.
For særkrets/ regioner og idrettsråd: Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i særkretsen/regionen/idrettsrådet.
For idrettslag: Skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles med minst 2 ukers frist.

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(4) Ekstraordinært årsmøte/ting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av årsmøtet/tinget.

(5) For øvrig gjelder bestemmelsene i § 2-16 (4), (5), 2-17 (1) og (2) tilsvarende.

Lovregulert representasjonsoversikt: 

 • For medlemstall t.o.m 199: 1 representant
 • For medlemstall 200-799: 2 representanter
 • For medlemstall 800-1499: 3 representanter
 • For medlemstall over 1500: 4 representanter

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget er regulert gjennom NSIs lov §12

Representanter til forbundstinget må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting eller oppnevnt av styret. For øvrige regler om representasjon, valgbarhet, stemmerett, forslagsrett mm henvises det til NSI’s lover. Person som møter på tinget som medlem av Norges studentidrettsforbunds styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, utvalg som ilegger sanksjoner i særforbundet, eller som revisor, kan ikke samtidig møte på særforbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd.

Idrettslag må ha vært medlem i NIF i 6 måneder og oppfylt de pålagte forpliktelsene, herunder blant annet betalt medlemskontingent til NSI utfakturert 7. februar 2023, for å ha representasjonsrett på forbundstinget, se lovnormen § 12 (2), jf. NIFs lov § 10-3 (1)

Yngvild Larsen Schei

Leder marked og kommunikasjon | Head of International Relations (i foreldrepermisjon fra 1.juni 2023)

AtleRolstadaas

Generalsekretær (foreldrepermisjon 1.mai-1.september)

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon

Adrian StinessenHaugen

President

Mer informasjon