This website requires JavaScript.
Skip to content

Verdigrunnlag

Studentidretten kombinerer idrett og studier slik at studietiden blir aktiv, sosial og utviklende, fylt med glede og tilhørighet i studentidrettslagene. Studentidretten er arenaen der den enkelte kan nå de målene man setter seg i kombinasjonen idrett og studier, både som utøver og tillitsvalgt.

NSI har et helhetlig menneskesyn der idrett og utdanning går hånd i hånd. En sunn sjel i et sunt legeme er studentidrettens grunnidé. «Vi skaper fremtidens idrett» er vår visjon, og denne forplikter. Fremtidens idrett skal være mangfoldig, trygg og inkluderende.

Studentidretten skal være en inkluderende arena hvor alle studenter gis mulighet til å utøve idrett og friluftsliv på bakgrunn av sine ønsker og behov, fri for diskriminering på grunn av livssyn, kjønn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse eller etnisk opprinnelse.

Engasjerende

Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.

Kunnskapsrike

Vi er kunnskapstørste, og vi bruker og deler vår kunnskap med andre.

Utfordrende

Vi er åpne og nysgjerrige, og utfordrer etablerte sannheter.

Humørfylte

Vi vet at godt humør og det å ha det moro underveis gjør oss enda bedre.

Diskriminering og uønsket atferd

Herunder rasisme, vold, trusler, seksuell trakassering og overgrep

NSI har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det.

Slik uønsket atferd er i direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at diskriminering skjer, også i studentidretten, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. På bakgrunn av dette er det en grunnleggende forutsetning at man har gode rutiner for håndtering av diskriminerende og uønsket atferd når dette oppstår. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på idrettens retningslinjer og/eller brudd på Straffeloven. Ved mistanke om brudd på straffeloven skal dette også meldes til politiet.

Mer informasjon