Hold et vellykket årsmøte!

Det er en del formelle ting som må være på plass for at årsmøtets gjennomføring skal bli godkjent, og det lønner seg å sette seg inn i dette på forhånd slik at dere slipper merarbeid i etterkant.

OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Det er viktig at styret er tidlig ute med å planlegge det som skal gjøres i forbindelse med årsmøtet. Årsmøtet er regulert i lovnorm for idrettslag.

Før årsmøtet

  • Innkalling: Årsmøtet innkalles av idrettslagets styre innen den fristen som fremgår av idrettslagets egen lov og som minst må være én måned før årsmøtet skal avholdes.
  • Forslag: Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet
  • Saksliste: Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, skal være gjort tilgjengelig for medlemmene innen den frist som er angitt i egen lov, som senest kan være én uke før årsmøte

Under årsmøtet

  • Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.     

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta valg

Etter årsmøtet

  • Utarbeidelse av protokoll: Protokollfører(e) utarbeider en protokoll som underskrives av de to medlemmene som årsmøtet har valgt til å underskrive protokollen. En årsmøteprotokoll er ikke et referat fra årsmøtet, og skal ikke inneholde sitater og ufyllende beskrivelser ut over det som er nødvendig.

For en grundigere oppskrift på hvordan å gjennomføre et årsmøte se NIFs mal.

Her finner dere også nyttige maler til utsending. 

Vil dere har besøk av oss?

Vi i NSI ønsker å være til stede på flest mulig årsmøter og blir derfor veldig glade for invitasjon! Send oss tid og sted for ditt lags årsmøte, så skal vi gjøre vårt beste for å være til stede. Passer ikke datoen, så finner vi en annen mulighet for å komme på besøk. Send e-post til Sofus@studentidrett.no

Godt årsmøte!

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler